Lidt om klubbens unge år som skrevet i 25 års - jubilæumsfolder udgivet i forbindelse
med filatelistdagene i Ringsted den 15-17 september 1962Ringsted og Omegns Filatelistklub er startet den 26. oktober 1937 og går altså i dette efterår ind i rækken af de efterhånden ikke så få 25 års jubilarer. Men foruden denne mærkedag kan klubben fejre endnu een, nemlig 25 års medlemsskab af Danmarks Filatelist Union, idet man straks efter starten indmeldte sig i D.F.U. — Thi, som der står i protokollen fra den gang: Dermed opnår man at få tilsendt unionens medlemsblad samt erhverver ret til at få licens til at deltage i udstillinger. Og om klubbens formålsparagraf skriver den lokale presse, at den er at skabe interesse for den »ædle sport« filatelien.


Klubben er startet af assurandør Martin Wismann, der også blev dens første formand. Wismann indkaldte til stiftende møde ovenfor nævnte dag på Hotel Postgaarden (hvor klubben i øvrigt har holdt til i samtlige 25 år bortset fra en periode, hvor tyskerne havde beslaglagt hotellet), og denne opfordring fulgtes af 17 interesserede samlere, der alle indmeldte sig samme aften. Slagelseklubben, der var stiftet året forud, havde sendt sin bestyrelse herhen for at bistå med råd og dåd ved starten, og allerede ved det tredje møde, der holdtes, dukkede også Køge ind i billedet ved at sende sin formand hen at holde foredrag. Når vi nævner disse to klubber, er det for at fremhæve, at med disse to klubber, samt senere Holbæk og mange andre fra nær og fjern, har der til stadighed været et meget snævert samarbejde med gensidige besøg, enkeltvis eller i visse tilfælde sammen med andre klubber, når større ting var på tapetet, f.eks. amtsudstillingen i Slagelse for nogle år siden.


Allerede i 1941 mente man sig voksen nok til at afholde en udstilling, og på et udvalgsmøde den 13. januar samme år skulle sagen forberedes. Men efter at have vejet for og imod fastslog oberstløjtnant P. Lauritzen — der har været klubben en god læremester, streng, men retfærdig — ret bestemt, at der vist var for lidt at afholde udstilling på. Man var endnu ikke moden. Man vedtog derfor at udsætte sagen til næste år, 1942. Og så i stedet forberede sig lidt bedre.
Og det gjorde man så. Og da året var gået, var man klar til at lade klubbens første større arrangement løbe af stablen efter en tilrettelæggelse, der var forbilledlig, idet så at sige alle klubbens medlemmer havde været impliceret deri.
Dagen blev sat til den første søndag i marts (i dette tilfælde den 1. marts), og dette er værd at lægge mærke til, idet »Frimærkets Dag« arrangementer den gang altid afholdtes den første søndag i marts, og De vil bemærke, at klubben gennem sine 25 år har haft en stor forkærlighed for at lægge de forskellige arrangementer og festligheder netop på »Frimærkets Dag«. En dag, der i øvrigt senere er flyttet til den anden søndag i november.
Udstillingen blev en stor succes. Der var, som nu, udstillingskuvert (3000 stk. solgt), der var filmforevisning, der var særstempel (af pressen udnævnt til Danmarks smukkeste). Der blev sendt 6500 forsendelser, der var 800 publikummer — og der var 2000,00 kroner i overskud. Alt sammen et resultat af — som klubbens gode ven gennem årene, redaktør V. C. Nielsen skrev i »Den danske Filatelist« — hvad en grundig forberedelse betyder for det endelige resultat.


Fem år senere afholdtes klubbens anden udstilling, denne gang i dagene 8., 9. og 10. november 1947.
Udstillingen fik navnet »Øst for Storebælt« og var arrangeret i anledning af vort 10 års jubilæum. Den fik et endnu større format end den første og havde bl.a. international deltagelse fra Norge og Sverige. Den var vellykket i alle måder, og i det katalog, som udgaves, var bl.a. en meget interessant artikel af alle frimærkesamleres ven, nu afdøde blanketforvalter E. Th. Bjørn. Artiklen indeholdt alt om fremstillingen af Danmarks stålstukne mærker.
Udstillingen var åben både lørdag, søndag og mandag, og når sidstnævnte dag var med, skyldtes det, at der denne dag udgaves et nyt dansk frimærke, I. P. Jacobsen mærket.
Det var ved denne udstilling, at en anden af klubbens venner ved frokosten om søndagen generøst forærede klubben det gode og praktiske udstillingsmateriale, som alle Danmarks klubber nyder godt af ved at kunne leje til meget favorable priser.


Den 14. februar 1949 trak Martin Wismann sig tilbage fra formandsposten, og i stedet valgtes Otto Ustrup, Og det første store arrangement i hans regeringstid blev udstillingen på »Frimærkets Dag« den 13. november 1949. Ved denne udstilling indviedes de nye rammer, og samtidig udnævntes Erik Houlberg til klubbens første æresmedlem. Selve udstillingen var forbeholdt klubbens medlemmer, og man havde den glæde, at også dette arrangement gav et overskud.
Allerede året efter gik man i lag med nok en udstilling og denne gang i forbindelse med Danmarks Filatelist Unions årsmøde, der var henlagt til Ringsted i dagene 2., 3. og 4. september 1950. Selve udstillingen havde samlet deltagelse fra så godt som samtlige klubber under D.F.U., der tilsluttede sig tanken om ved deltagelse at vise det arbejde, der præsteredes inden for D.F.U.s foreninger. At så enkelte klubber ikke havde opfattet ideen helt rigtigt er en sag for sig, og i hvert fald fik man en masse nyt materiale at se. Den arrangerende klub havde til gengæld ikke helt forstået de pligter, den havde som vært, idet den tillod sig at løbe med førstepræmien blandt de fire ærespræmier, der var udsat.
Af selve arrangementet af de festligheder, der var formet om udstillingen, skal vi ikke gå i detailler. Disse vil sikkert huskes af alle, der var med.
Længe fik klubben ikke lov at hvile på sine laurbær (undskyld!). Thi blot to måneder senere afholdtes fællesmøde med deltagelse af de fleste af Sjællands klubber. Mødet afholdtes mandag den 13. november med velvillig dispensation fra »Frimærkets Dag« komité, idet arrangementerne omkring »Frimærkets Dag« jo er anden søndag i november.


Også en landsjuniorudstilling har vi givet os i lag med, og denne afholdtes 20. april 1952 med deltagelse af ca. 50 samlinger. Vi havde den glæde selv at erobre udstillingens eneste uddelte gulddiplom samt et par sølvdiplomer. Til gengæld satte vi 250,00 kr. til på arrangementet.
En række fællesmøder og andre filatelistiske foreteelser udfylder tiden, indtil vi atter fejrer »Frimærkets Dag« og denne gang søndag den 11. november 1956. Fortrinsvis var det klubbens medlemmer, der udstillede.
Og i forbindelse med denne udstilling starter vi så vor store — stadig løbende konkurrence »Øst for Storebælt«, en konkurrence, der er møntet på at skabe lidt bedre kontakt mellem de forskellige klubber og det uanset »hvem« de tilhører.
Hvorvidt det er lykkedes, tilkommer det ikke os at give svaret på, men vær sikker på, at den er startet med de allerbedste hensigter, og da der stadig er stor interesse og stadig stor deltagelse til konkurrencen hvert år i november, når der kæmpes om den af os udsatte »sølvklokke«, ja, så har man jo lov at leve i håbet stadigvæk.
I dagene 11. og 12. april 1959 var vi medarrangør af amtsudstillingen i Slagelse. Det var en ganske ny idé, der her førtes ud i livet, en idé, som burde tages op andre steder. I dette tilfælde blev den en succes, og der er almindelig enighed om at gentage eksperimentet senere i Sorø amt.


Ved »Dafilu 60« 1960 i Odense deltog vi med godt resultat, idet vi placerede os som den bedste af de deltagende klubber, og vort største arrangement nu inden vort 25 års jubilæum er det fællesmøde, vi afholdt sidste efterår i Ringsted, selvfølgelig på »Frimærkets Dag« søndag den 12. november.
Også dette møde, til hvilken der var fremskaffet aldeles dejlige samlinger fra d'hrr. Jacob Engel, Aage Reddersen og Robert Becksgaard, var tænkt som et forsøg på at nærme de forskellige parter udi filatelien til hinanden, og man havde den glæde, at der blev en rekorddeltagelse, som man ikke havde turdet drømme om, og man havde en god dag sammen. Og de mange takke- og sympatibreve, klubben fik i dagene derefter, er sikkert at opfatte som et bevis på, at det alligevel »kan nytte«.
Og tilbage er så at takke alle de frimærkeklubber, vi gennem disse 25 år er kommet i forbindelse med. Først og fremmest alle vore naboklubber for godt naboskab, men også alle de mange klubber mere ude i periferien. Og dernæst alle de mange foredragsholdere, der gennem årene har gæstet os og ladet os øse af deres viden. Tak til de klubber, vi har gæstet. Og tak til Danmarks Filatelist Union for godt samarbejde. Og til allersidst: Tak til alle de mange, der nu ved vort sidste arrangement, da vi passerer 25 år, på den ene eller anden måde har vist os venlighed, hjælp og støtte.


Vi skal på bedste måde søge at vise os værdige til al denne venlighed.


Ringsted, september 1962.


Ringsted og Omegns Filatelistklub

Otto Ustrup